Stadgar

Kommitténs stadgar (rev: 2008)

1.  Samarbetskommittén är ett organ för kontinuerligt erfarenhetsutbyte mellan de närmast ansvariga för respektive utbildning.

2.  Samarbetskommittén skall verka för ömsesidig utveckling av de akademiska journalistutbildningarna i Norden och vidareutbildning av de anställda lärarna.

3.  Samarbetskommittén aska verka för en växelverkan mellan journalistikforskning och praktisk journalistik.

4.  Medlemskap i kommittén kan sökas av en var offentlig nordisk akademisk journalistutbildning som bedriver en yrkesförberedande journalistutbildning omfattande minst 2 år.

5.  Samarbetskommittén kan anta journalistutbildningar och nätverk av journalistutbildningar utanför Norden  som associerade medlemmar.

6. Ansökan om medlemskap i kommittén skall inlämnas till kommitténs ordförande. Till ansökan skall fogas fullständiga och uttömmande uppgifter om utbildningens huvudman, hemvist, omfång, kursplaner och finansiering. Ansökan behandlas första möjliga möte efter att den inkommit.

7.  Medlemskap erhålls om minst två tredjedelar av kommitténs medlemmar anser att kraven i punkt fyra ovan uppfylls.

8.  Samarbetskommittén fastställer årligen medlemsavgiften. Kommittén fastställer hur och vem som skall förvalta medlen. Medlemsavgiften uttas kalenderårsvis. Kommittén avgör användningsområdet men företrädesvis skall avgiften användas för vidareutbildning av lärarna.

9. Samarbetskommittén väljer ordförande för en period av tre år. Ordförandeskapet växlar mellan länderna.

10.  Sekreteriatsbetjeningen af Samarbetskomitéen växler mellem komitéens medlemmer.

11. Dessa stadgar kan ändras om minst två tredjedelar af medlems-institutionerna är för en förändring med ordförande som eventuel  udslagsgivende stemme. Ett förslag till stadgeändring skall distribueras till medlemmarna senast en månad före det möte där förslaget skall behandlas.

Det nordiska nätverket för journalistutbildningar på högskolenivå