Studentmobilitet (1-12 mån)

Stipendie  för studier eller praktik 1-12 månader

Mobilitetsstipendier kan utdelas för 1-12 månaders heltidsstudier och praktik i ett annat Nordplus land. Stipendiet kan utdelas till examensstudenter som studerar för en examen på första eller andra cykel vid ett lärosäte inom högre utbildning i de deltagande länderna oberoende av nationalitet. Forskarstuderande kan inte beviljas ett Nordplus-stipendium. Stipendiet är att betrakta endast som bidrag till de extra kostnader som studier utomlands medför.

Maxbeloppet för uppehälle är 200 Euro per månad.

Maxbeloppet för resor är 1.300 Euro för Grönland T/R, 660 Euro för Island och Färöarna. För övriga nordiska länder är maxbeloppet 330 Euro.

Stipendium kan utdelas också till praktik och beviljas enligt samma riktlinjer, kriterier och regler som ordinarie studentmobilitet.

Följande regler gäller för studentmobilitet:

  • studierna utomlands ska till fullo tillgodoräknas vid hemmainstitutionen som en del av grundexamen/graden
  •  ECTS ska användas
  • Nordplus-utbytet kan ske först efter ett års studier vid hemmainstitutionen (undantag: gemensamma masterprogram)
  • Nordplus-studenten betalar inga avgifter till värdinstitutionen (undantag: eventuella avgifter till studentorganisationer)
  • Nordplus-studenten ska bo på studieorten, pendling mellan studieort och hemort är inte tillåtet
  • Bekräftelse om mottaget stipendium ska undertecknas före utbetalningen (modell som bilaga)
  • Undervisnings-/praktikavtal ska ingås före utbytet (Learning Agreement)
  • Slutrapport över utbytet ska inlämnas av studenten efter utbytet (gäller icke expressmobilitet)

Ansökningsblankett: ansokan_student

Blanketten skickas till Anna Nejrupanna@dmjx.dk.

Det nordiska nätverket för journalistutbildningar på högskolenivå